Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1 Postanowienia ogólne
1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych na stronie http://oplatydrogowe.info/, zwanej dalej jako Serwis, administrowanej przez PORT ONE
POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku, ul. Zielona 26, dalej jako PORT ONE POLSKA.
2. Polityka prywatności zawiera obowiązujące w Serwisie zasady zbierania i wykorzystywania danych o użytkownikach oraz zasady związane ze stosowaniem plików cookie.
3. Administrator przetwarzana dane z zachowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (zwanego dalej „RODO”).

§2 Zasady zbierania danych osobowych
1. Państwa dane osobowe będą:
a. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
b. zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”),
c. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
d. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”),
e. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
f. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

§3 Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest PORT ONE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Czerwonaku, ul. Zielona 26, 62 - 004 Czerwonak, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000349497, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail:info@port1.pl lub dzwoniąc pod numeru telefonu +48 883 897 6223. Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
a. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu:
i. prowadzenia działalności komercyjnej przez Administratora, w postaci przesyłania informacji handlowych – i będą przetwarzane do momentu wycofania zgody przez użytkownika;
b. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu:
i. zawarcia i realizacji umowy - i będą przetwarzane przez okres obowiązywania i realizacji umowy oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową;
c. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu:
i. wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych – i będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;
d. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu:
i. prowadzenia korespondencji z Klientami, w tym korespondencji mailowej - i będą przetwarzane do czasu prowadzenie komunikacji oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń;
ii. odpowiedzi na wiadomości przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego - i będą przetwarzane do czasu prowadzenia komunikacji, a w przypadku działań marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania tych danych lub Administrator będzie je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego;
iii. dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami, również osób trzecich - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
iv. w celu analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników - i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną, usługi hostingowe.
5. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nienależących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
7. Mają Państwo prawo:a. żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b. żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) -w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO),
d. żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) -np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe -może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
e. cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofniecie zgody nie wpływa na czynności dokonane przed jej cofnięciem,
f. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych (gdy zaistnieją przesłanki z art. 21 RODO),
g. przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO).
8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych w celu prowadzenia korespondencji, przesłania zapytania w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może uniemożliwić nawiązanie z Państwem kontaktu przez Administratora. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celu zawarcia umowy jest konieczne do zawarcia umowy.
10. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

§4 Pliki cookie
1. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie.
2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookie:
a. sesyjne - są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu do czasu opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej, potem zostają usunięte,
b. stałe – są to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do momentu ich samodzielnego usunięcia.
4. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. W każdej chwili Użytkownik może zmienić preferencje odnośnie ustawień plików cookie lub całkowicie je usunąć. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Informacje na temat plików cookie zawarte są w ustawieniach oprogramowania, czyli przeglądarek internetowych, m.in. Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer.
5. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

§5 Google Analytics
1. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu korzystamy z usługi Google Analytics w celu określenia, które treści na stronie odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów.
2. Więcej informacji dotyczących Google Analytics dostępne jest na stronie https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookieusage#analyticsjs

§6 Zabezpieczenia
1. Zgormadzone dane podlegają zabezpieczeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wszelkie połączenia użytkownika z Serwisem są zabezpieczone za pomocą protokołu SSL.

§7 Odnośniki do innych stron
Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zalecamy by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Bieżąca polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego serwisu.

§8 Postanowienia końcowe
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji niniejszej Polityki prywatności. Administrator będzie informować Użytkowników o każdej zmianie niniejszej Polityki przez stronę http://oplatydrogowe.info/ w zakładce Polityka prywatności.

Call Now ButtonZadzwoń
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych